Thịt xào măng

- 1 min

Nguyên liệu:

Nhào vô làm:


Thành quả

Thịt xào măng

Hiep Nguyen

Hiep Nguyen

Mobile Developer - Like the Sun, Love the Sky.

rss facebook twitter github youtube mail spotify instagram linkedin google pinterest medium vimeo